என்னை தூக்கி கடலில் போடுங்கள்...!!

|
என்னை தூக்கி கடலில் போடுங்கள்

கட்டு மரமாக மிதப்பேன்

அதில் ஏறி பயணம் செய்யுங்கள்

இலங்கை கடற்படை சுட்டு கொல்லட்டும்..!!!